Obchodné podmienky

.

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti Stavebné profily s.r.o.

so sídlom Dolná Breznica 257

identifikačné číslo: 36347965 

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, v prípade, že tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia výhradne v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho odhaliť a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptovaním), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavrením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.


3. Preprava a dodánie tovaru

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobem dopravy.

6.2. V prípade, že je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prebrať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri preberaní tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

4. Práva z vadného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri preberaní nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prebral:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a v prípade, že dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi realizovanej,

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, v prípade, že bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, kvôli ktorej byla nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu odpovedajúcemu miere používania alebo opotrebovania, ktoré tovar mal pri prebraní kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. V prípade, že sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prebratia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri preberaní. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prebratia.

7.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

7.6. Dalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

5. Ochrana osobných údajov

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a [………..] (ďalej spoločne všetko len ako „ osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci nevyberie inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke vytvorenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v papierovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromého a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. V prípade, že kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

6. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

7. Predmet objednávky

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa uskutočniť dielo podľa tejto objednávky a objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto objednávke. Dielom sa pre účely tejto objednávky rozumie zhotovenie, montáž, údržba, oprava, úprava určitej veci, stavby alebo jej časti a taktiež hmotne zachytený výsledok inej činnosti, vykonanie prepravy, dopravy alebo inej služby za podmienok dojednaných v tejto objednávke. Zhotovením sa pre účely tejto objednávky rozumie zhotovenie, montáž, údržba, oprava, úprava, preprava, doprava alebo dodanie určitej veci podľa tejto objednávky.

Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonať a dokončiť dielo v dohodnutom termíne. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto objednávkou. Zhotoviteľ a objednávateľ zhodne vyhlasujú, že cena uvedená v tejto objednávke bola akceptovaná objednávateľom a vypracovaná zhotoviteľom. Zhotoviteľ má nárok na zvýšenie ceny diela len v prípade dodatočne vzniknutých nákladov, nákladov nezahrnutých v objednávke a nepredvídateľných nákladov spojených s úspešným zhotovením diela.

Na zaplatenie ceny diela alebo jej časti má zhotoviteľ právo na základe odovzdaných prác a dodávok oprávnenou osobou zhotoviteľa, ktorou osoba je osoba konajúca za zhotoviteľa. Nárok na zaplatenie ceny za dielo si zhotoviteľ uplatní faktúrou s lehotou splatnosti podľa tejto objednávky a doručenou objednávateľovi. Faktúra môže byť vystavená maximálne 1x za kalendárny mesiac, pokiaľ nedošlo k dohode na zaplatení ceny za dielo až po zhotovení a odovzdaní diela. K cene diela bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty, ak už cena v objednávke nezahŕňa túto daň.

Faktúra musí obsahovať všetky zákonné náležitosti, označenie čísla tejto objednávky a určenie diela. Faktúra alebo iné písomnosti podľa tejto objednávky sa považujú za doručené, ak boli doručené poštou, kuriérom, elektronickou poštou na adresu sídla objednávateľa alebo osobe konajúcej za objednávateľa. Dňom úhrady faktúry sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa z účtu objednávateľa.

Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne započítať svoje splatné aj nesplatné peňažné pohľadávky, ktoré mu vznikli v súvislosti so zhotovením diela alebo v súvislosti s touto objednávkou voči splatným aj nesplatným pohľadávkam objednávateľa alebo inej peňažnej pohľadávky súvisiacej s touto objednávkou.

Objednávateľ prevezme dielo po jeho zhotovení, ak v objednávke nie je uvedené inak. Objednávateľ je povinný prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, pričom sa pri prevzatí dohodne dátum ich odstránenia. V prípade, že objednávateľ neprevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami, dostáva sa objednávateľ do omeškania s prevzatím diela. Zhotoviteľ sa z tohto dôvodu nedostáva do omeškania s plnením svojich záväzkov voči objednávateľovi podľa tejto objednávky a je oprávnený po odmietnutí prevzatia diela objednávateľom vystaviť faktúru za dielo.

Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť v trvaní podľa tejto objednávky, t.j., že dielo bude mať počas trvania záručnej doby vlastnosti určené právnymi predpismi a/alebo objednávkou. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela.

Podpisom tejto objednávky objednávateľom sa objednávateľ zaväzuje riadiť sa týmito ustanoveniami objednávky. Po podpise objednávky, je objednávateľ povinný túto objednávku doručiť zhotoviteľovi, najneskôr však deň vopred pred predpokladaným dňom začatia vykonávania diela zhotoviteľom podľa objednávky. Do doručenia podpísanej objednávky zhotoviteľovi, nie je povinný zhotoviteľ nastúpiť na zhotovenie diela a z tohto dôvodu sa až do doručenia podpísanej objednávky nedostáva do omeškania. Z tohto dôvodu sa tiež primerane posúva aj doba zhotovenia diela.

V prípade, že by zhotoviteľ začal so zhotovovaním diela bez doručenej podpísanej objednávky objednávateľom a objednávateľ ani do dvoch dní od začatia zhotovovania diela nenamietal zhotoviteľovi pokračovanie v zhotovovaní diela, vyjadruje tým svoj bezvýhradný súhlas s podmienkami uvedenými v tejto objednávke a zaväzuje sa ich dodržiavať, keďže mu je známe, že zhotoviteľ by nemal záujem na plnení, pokiaľ by objednávateľ neakceptoval podmienky vykonania diela dojednané v tejto objednávke. Objednávka je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre objednávateľa a zhotoviteľa. Táto objednávka nahrádza akékoľvek doterajšie písomné ako aj ústne dojednania medzi objednávateľom a zhotoviteľom a je možné ju meniť a dopĺňať výlučne formou písomného dodatku podpísaného objednávateľom a súčasne aj zhotoviteľom.

Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť akékoľvek práva alebo povinnosti z tejto objednávky na tretiu osobu aj bez súhlasu objednávateľa. Právne vzťahy, ktoré táto objednávka neupravuje sa spravujú právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka upravujúcimi zmluvu o dielo a v príslušnom rozsahu Občianskym zákonníkom.